Obowiązek zachowania trzeźwości przez telepracownika a uprawnienia pracodawcy w tym zakresie

 

 

 

 

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce spowodowała, iż większość osób pracuje w domach czy mieszkaniach w sposób zdalny. Nie możemy zapomnieć, że pracownik świadczący pracę w taki sposób powinien stosować się do powszechnie obowiązujących zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. A więc jest on tak samo objęty m.in.: zasadą trzeźwości w miejscu i czasie pracy jak pracownik pełniący swoje sposoby w siedzibie firmy. W przypadku uzasadnionego podejrzenia przez pracodawcę naruszenia powyższej kwestii, powinna zostać ona niezwłocznie wyjaśniona. 

 

Podstawowe obowiązki pracownika

W rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, co wynika jednoznacznie z art. 675 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, telepraca polega na wykonywaniu regularnie obowiązków służbowych poza zakładem pracy. Podczas pracy wykorzystuje się środki komunikacji elektronicznej. Jest to więc świetne rozwiązanie dla stanowisk oraz czynności, które nie wymagają częstych konsultacji z pracodawcą. Określone czynności do wykonania można określić z góry. Nie należy jednak zapominać, że pomimo, iż praca nie jest wykonywana w siedzibie firmy, pracownik ma wykonywać następujące obowiązki:

 

• praca winna być wykonywana  sumiennie i starannie,
•  stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,
• stosować się i  przestrzegać ustalonego czasu pracy,
•  dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
• stosować się i  przestrzegać zasad współżycia społecznego,
•  wykonywać pracę zgodnie z przepisami oraz zasadami bhp.

 

Zachowanie trzeźwości

Informacja o zachowaniu trzeźwości w miejscu i czasie pracy wprost wynika z przepisów dotyczącej pracowniczej odpowiedzialności porządkowej. Zgodnie z art. 108 KP przewinieniem porządkowym jest "stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości  lub spożywanie alkoholu w czasie pracy". 

 

Zgodnie z art. 16 ust. 1  Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych między innymi na teren zakładów pracy. Oczywiście nie możemy tutaj powiedzieć, iż z mieszkania pracownika, w którym zorganizowane jest stanowisko pracy powinien zniknąć alkohol, który potencjalnie nadaje się do spożycia. 

 

Okoliczności, które mogą wzbudzić uzasadnione wątpliwości

W przypadku gdy pracownik swoje obowiązku służbowe wykonuje na terenie zakładu pracy, w którym znajdują się również inni pracownicy, ustalenie podejrzeń co do stanu trzeźwości jest zdecydowanie łatwiejsze. W przypadku pracy zdalnej pracodawca winien więc zwrócić szczególną uwagę w następujących przypadkach:

• naruszenie przez pracownika określonego na początku współpracy sposobu komunikowania się,

• brak przekazywania w ustalonym terminie efektów pracy przy jednoczesnym braku wcześniejszego powiadomienia, że taka sytuacja może mieć miejsce,

• niezrozumiała a nawet bełkotliwa mowa pracownika podczas kontaktu telefonicznego,

• brak opanowania podczas rozmowy, niespotykana "wesołkowatość" pracownika,

• formułowanie nielogicznych wypowiedzi przez pracownika,

• całkowity brak kontaktu z pracownikiem w godzinach jego pracy.

 

Działania pracodawcy

W sytuacji gdy pracodawca nabierze podejrzeń w kwestii wypełniania obowiązku w zakresie trzeźwości przez telepracownika w miejscu i czasie pracy, jak najbardziej ma prawo do przeprowadzenia kontroli pomimo tego, że praca nie odbywa się w zakładzie a domu lub mieszkaniu prywatnym. Zgodnie z art 6714 KP wynika, że jeżeli telepraca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca ma prawo przeprowadzić kontrolę:

•  wykonywania pracy,
•  w celu inwentaryzacji, konserwacji, serwisu lub naprawy powierzonego sprzętu, a także jego instalacji,
•  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 

W związku z powyższym można uznać, iż działania związane z podejrzeniem o naruszenie przez telepracownika obowiązku zachowania trzeźwości kwalifikują się w pojęcie kontroli w zakresie BHP. Sam zakres kontroli w przepisach nie jest jasno określony jednak z całą pewnością stan nietrzeźwości znacząco wpływa na bezpieczeństwo pracy.

 

Niestety aby w sposób formalny przeprowadzić kontrolę w domu pracownika, z zakresu przestrzegania przepisów i zasad BHP, musimy uzyskać zgodę pracownika w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-mail.

03/01/21

Created with WebWave CMS