Nowe wymagania w eksploatacji urządzeń energetycznych

26 marca 2020 r. w życie wejdzie nowe rozporządzenie dotyczące wymagań eksploatacyjnych urządzeń energetycznych. Prace nad projektem nowego rozporządzenia trwały od 2018 r.

 

Nowe rozporządzenie, które wejdzie w życie 26 marca 2020 r. zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. W rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne – urządzenia energetyczne to urządzenia, instalacje i sieci stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz  użytkowania paliw i energii.

 

Przepisy powyższego rozporządzenia określają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy wspólne, które odnoszą się do wszystkich trzech grup urządzeń energetycznych, cieplnych, gazowych i elektroenergetycznych oraz wymagania specyficzne odnoszące się do każdej z poszczególnych grup urządzeń energetycznych. Należy zwrócić uwagę na to, iż przepisy nie mają zastosowania do prac wykonywanych w podziemnych zakładach górniczych oraz przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w obiektach jądrowych.

 

Zmiany jakie zostały wprowadzone do rozporządzenia to m.in.:

1. instrukcja eksploatacji urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych ma być sporządzana przez pracodawcę i ma on także zapewnić jej bieżącą aktualizację;

2. zobowiązano pracodawcę do ustalenia sposobu ewidencjonowania i kontroli oraz przechowywania sprzętu ochronnego elektroizolacyjnego oraz wskazującego napięcie;

3. wydłużono okres przechowywania polecenia pisemnego z 30 do 90 dni;

4. określono, że przy wykonywaniu prac na polecenie pisemne zabrania się łączenia więcej niż dwóch funkcji jednocześnie; łączeniu nie mogą podlegać funkcje dopusz­czającego i kierującego zespołem, z wyjątkiem technologii prac pod napięciem;

 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492), Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 1830).

03/02/20

Created with WebWave CMS